محمد مهدی

نوشته هایی برای پسرم

نوشته هایی برای پسرم
پیوندها

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

من در حال عوض کردن پوشک محمدمهدی


محمدمهدی: مامان کوشش؟

من: من اینجا نشستم دیگه عزیز دلم.

محمدمهدی: مامان کوشش؟

من: نمیدونم، شما بگو مامان کوشش

محمدمهدی: مامان پشت کامپیوتره!

من: جدی؟! مامان پشت کامپیوتره؟ پس من کی هستم که اینجا نشستم.

محمدمهدی: شما خودمی!

من: من خودتم؟ یعنی چی؟

محمدمهدی: شما خودمی!

  • مامان لیلا